Yu Yuan- 3008 Audio Described

Yu Yuan, Audio Tour Track #3008

Audio Described

Yu Yuan, ca. early 1980s, Madelyn Cook, 1:12 scale