Yu Yuan- 1008 English

Yu Yuan, Audio Tour Track #1008

English

Yu Yuan, ca. early 1980s, Madelyn Cook, 1:12 scale